Messi + Suárez + Barsa = 6
Messi x Suárez = 2
Suárez x Barsa = 6
Entonces Barsa x Messi = ?Acertijos populares